Naše obchodní podmínky

Atelier Paletky s.r.o.
Sídlo: Starobělská 1937/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 03591581
DIČ CZ03591581
Spisová značka: C 60548 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Atelier Paletky, se sídlem Starobělská 1937/4, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, identifikační číslo: 03591581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60548 (dále jen „prodávající“ či „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, anebo na základě smlouvy o dílo (dále společně jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (zhotovitelem) a jinou osobou (dále jen „kupující“ či „objednatel“) prostřednictvím obchodu prodávajícího (zhotovitele). Internetové stránky prodávajícího (zhotovitele) provozovány na webové stránce umístněné na internetové adrese www.paletky.cz (dále jen „webová stránka“), slouží k prezentaci společnosti a nejsou internetovým obchodem. V případě zboží prezentovaného na webových stránkách se jedná výhradně o zboží vyrobené na zakázku, v těchto případech je vždy uzavírána smlouva o dílo. 

Je-li kupujícím či objednatelem spotřebitel, jak je definován  zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 

Je-li kupující resp. objednatel jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí) 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Podáním objednávky kupující resp. objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující resp. objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím či objednatelem od prodávajícího (zhotovitele), jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím (zhotovitelem), platí jako uznání a uzavření smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující resp. objednatel souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření smlouvy. 

Znění obchodních podmínek může prodávající (zhotovitel) měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

WEBOVÁ PREZENTACE 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní společnosti Atelier Paletky s.r.o. je informativního charakteru a prodávající resp. zhotovitel není povinen uzavřít kupní smlouvu resp. smlouvu o dílo ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webová prezentace společnosti nemá funkci e-shopu. 

Webové rozhraní společnosti www.paletky.cz může obsahovat informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a o době dodání zboží. Informace o cenách i době dodání zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze informativně a doba dodání zboží je domluvena písemně při uzavření smlouvy. 

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Zboží je možné objednávat písemně, a to zasláním objednávky na e-mail společnosti info@paletky.cz a lubomir@paletky.cz, nebo objednavatel vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní společnosti, případně na eshopu, https://eshop.paletky.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží. V případě zakázkové výroby (smlouvy o dílo) řeší objednatel údaje o požadovaném zboží individuálně se zhotovitelem. 

Způsob úhrady ceny zboží, údaje o dodání objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“) se domlouvají písemně. 

Před zasláním objednávky prostřednictvím formuláře prodávajícího (zhotovitele) je kupujícímu resp. objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího resp. objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím (zhotovitelem) považovány za správné. Prodávající (zhotovitel) neprodleně po obdržení objednávky učiněné prostřednictvím formuláře toto obdržení kupujícímu (objednateli) potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (objednatele) uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

Prodávající (zhotovitel) je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího (objednatele) o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). 

Zhotovitel i kupující berou na vědomí, že akceptací objednávky nebo zahájením provádění Díla stvrzují svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Smluvní vztah mezi prodávajícím (zhotovitelem) a kupujícím resp. objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím (zhotovitelem) zasláno kupujícímu resp. objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího resp. objednatele. 

Kupující resp. objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující resp. objednatel uhradit prodávajícímu (zhotoviteli) následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (zhotovitele) vedeném ve Fio bance v České republice. Číslo bankovního účtu : 2500699873 / 2010 

IBAN: CZ1020100000002500699873 

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Společně s cenou zboží je kupující resp. objednatel povinen zaplatit prodávajícímu (zhotoviteli) také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

V případě zakázkové výroby je zhotovitel oprávněn vždy požadovat na objednateli zálohu na cenu zboží. Objednatel se zavazuje uhradit zálohu na cenu zboží do tří pracovních dnů po doručení faktury objednateli, v níž bude záloha vyúčtována zhotovitelem, přičemž objednatel bere na vědomí, že v případě, že zálohu do data jejího splatnosti neuhradí, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. 

Prodávající (zhotovitel) ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu resp. objednateli zhotoví daňový doklad – fakturu. 

V případě bezhotovostní platby je kupující (objednatel) povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeném na faktuře. Prodávající (zhotovitel) je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího (objednatele) nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2. odst. 2.6. těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé ceny zboží ještě před odesláním či dodáním zboží kupujícímu resp. objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

DODACÍ LHŮTA 

Obvyklá doba dodání kupovaného zboží, které je skladem, je 2-7 pracovních dní od objednání a zaplacení objednávky. Zboží uvedeno jako skladem je expedováno obvykle následující pracovní den od zaplacení zboží nebo dle domluvy.

Doba dodání u zboží vyrobeného na míru se domlouvá s kupujícím před uzavřením smlouvy, a to písemně. 

Zpozdí-li se dodání o více než měsíc, může Kupující požadovat zaplacení za zpoždění od Zhotovitele, a to 0,05% z celkové částky díla za každý den dodání následujícím po měsíční lhůtě dodání. 

Prodávající (zhotovitel) si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část u zboží, kterého část/materiál se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající (zhotovitel) bude neprodleně kontaktovat kupujícího resp. objednatele za účelem dohody o dalším postupu. 

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou, podklady k provedení díla a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, obchodními zvyklostmi a nebude-li mít vady a nedodělky. V případě výskytu drobných vad či nedodělků, nebránících v užívání Díla, upozorní Objednatel Zhotovitele na vady a dohodnou se na termínu jejich odstranění. V tomto případě je Zhotovitel povinen tyto vady bez zbytečného odkladu odstranit a opětovně vyzvat Objednatele k převzetí Díla. 

Kupující resp. objednatel nabývá vlastnictví ke zboží jeho řádným převzetím a zaplacením celé ceny zboží a služeb spojených s dodáním a instalací zboží. Kupující resp. objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

Doručení v Praze je do 30 dnů od uhrazení faktury, nicméně dle výrobních možností se tuto lhůtu snažíme zkrátit. U zakázek většího rozsahu se dodací doba stanoví individuálně při potvrzení objednávky. Doprava se hradí zvlášť – po Praze 900 Kč, u nadrozměrných kusů a kusů, kde je potřeba ruka truhláře, je základní cena 2100,- Kč nebo dle individuální domluvy, mimo Prahu je doprava za 20 Kč/km nebo dle ceníku přepravní společnosti. 

Za vynesení do patra se účtuje 150 Kč/os, za instalaci nábytku 495 Kč/hod/os. Balné se hradí dle velikosti zakázky, min. 150 Kč/ks. 

Kupující resp. objednatel se zavazuje zboží převzít v domluveném termínu. V případě nepřevzetí zboží ve smluvené době, respektive jeho odkladu, si může zhotovitel účtovat částku za uskladnění, a to 0,5% z celkové kupní ceny za každý den uskladnění. 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího resp. objednatele, nese kupující resp. objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího resp. objednatele nutno zboží doručovat či dodávat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující resp. objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Při převzetí kupovaného zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, který zodpovídá za dodání nepoškozeného zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

KVALITA ZBOŽÍ, KONSTRUKCE A BALENÍ 

Nábytek je vyrobený ze dřeva přepravních palet, nebo jiného použitého dřeva, nebo dle dohody (pro záda skříní a dna zásuvek z konstrukčních důvodu užíváme dýhované MDF). Použité dřevo může obsahovat vady, které se přirozeně vyskytují v přírodním materiálu. (Vady přírodního charakteru: očka, bulky, zárosty, diskolorace; a vady vzniklé užíváním dřeva: barevná a strukturální odlišnost, díry po hřebících apod., nejsou závadou.) Na viditelných místech jsou tyto vady profesionálně ošetřené, vnitřní nepohledová místa jsou ponechána v přirozeném stavu použitého dřeva. Na nepohledových plochách (spodních stranách – dna stolových desek, zadní strany) se připouští lokálně maloplošné nedohoblování, neobroušení a ponechání materiálu v původním stavu. 

Konstrukčně je nábytek uzpůsobený tak, aby mohl snášet běžné teplotní a vlhkostní rozdíly interiérů, nebo dle dohody i exteriéru. Je přirozenou vlastností dřeva, že se přizpůsobuje vlhkosti okolního prostředí, a tím ztrácí na objemu (vznikají mezery, škvíry, ohyby) nebo nabobtnává a způsobuje drsnější povrch. Vlhkost dřeva při výrobě nábytku je standardních 8-12 %. Praskání dřeva v lepeném spoji u spárovky je nepřípustné, pokud nejde o mikrotrhliny na povrchu způsobené změnou přirozené vlhkosti dřeva v šířce do 0,2 mm, ty jsou povolené. Pokud jsou trhliny větší, je potřeba nejprve zajistit optimální vlhkost vzduchu 40-60 % a zabránit přímému dopadu slunečního světla na nábytek. Prohnutí spárovky je normální v rozmezí +/- 0,2 % v podélném i příčném směru. 

Při atypickém vyhotovení zboží, např. při požadavku na patinu a zdůraznění opotřebování dřeva se připouští i větší odchylky provedení.

Při výrobě se nábytek olejuje ve dvou vrstvách, je však možné, že vlivem různorodé struktury dřeva jako přírodního materiálu, případně změnou vlhkosti prostředí po několikadenní externí dopravě, nastanou menší změny v kvalitě povrchu (mírné zdrsnění povrchu napřímením dřevěného vlákna). Tyto změny se obvykle lehce odstraní jednoduchým ošetřením nábytku (broušením a olejováním) i v domácích podmínkách. 

Výrobky Atelieru Paletky jsou standardně balené ve fólii s bublinkovou nebo pěnovou ochranou nebo ve vlnité lepence z pěti vrstev s přidanou ochranou rohových částí. 

ZÁRUČNÍ DOBA 

Prodávající (zhotovitel) poskytuje kupujícímu (objednateli) záruku na zboží v délce 2 let od jeho dodání kupujícímu (objednateli). 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku). 

Prodávající (zhotovitel) zodpovídá kupujícímu resp. objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající (zhotovitel) odpovídá kupujícímu resp. objednateli, že v době, kdy kupující resp. objednatel zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením od kupujícího nebo přepravce a nevhodnými podmínkami pro dřevěný nábytek. Obzvláště deformace dřeva z důvodu vlhkosti vzduchu (vysoké nad 60 % nebo nízké pod 40 % vlhkosti vzduchu), náhlých teplotních změn vzduchu, dále klimatizace, blízkého topného tělesa, nebo přímého slunečního záření se pokládá za přirozenou vadu, vzniklou v důsledku přizpůsobování se dřeva okolnímu prostředí, a tedy za přirozenou vlastnost materiálu. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující resp. objednatel u prodávajícího (zhotovitele) na adrese jeho sídla, či provozovny. Za okamžik přijetí reklamace se považuje den, kdy prodávající (zhotovitel) obdržel od kupujícího resp. objednatele reklamované zboží. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (smlouva o dílo), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo mechanicky změněno a přetvořeno. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. odst. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Pokud vztah založený kupní smlouvou či smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Bankovní poplatky při úhradě ze zahraničí hradí kupující. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím (zhotovitelem) v elektronické podobě a není přístupná. 

ZAPŮJČENÍ NÁBYTKU 

Nábytek, který vidíte v portfoliu na webové stránce www.paletky.cz si můžete po dotázání na jeho dostupnost zapůjčit. Cena půjčovného je dle platného ceníku, v případě že není uvedeno tak 10 % z celkové ceny nábytku za každý den zapůjčení/akci. V případě závažného poškození, nebo nevrácení, si nárokujeme 100 % ceny zapůjčeného produktu. 

Při půjčce nábytku je nutné zaplatit zálohu ve výši 100 % prodejní sumy. Záloha Vám bude vyplacena po vrácení zboží. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ochrana osobních údajů kupujícího resp. objednatele, který je fyzickou osobou, je zajišťována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující resp. objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

Kupující resp. objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím (zhotovitelem), a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. 

Nezvolí-li kupující resp. objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím (zhotovitelem) také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu resp. objednateli. 

Souhlas nebo nesouhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. Kupující resp. objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího (zhotovitele) o změně ve svých osobních údajích. 

Zpracováním osobních údajů kupujícího resp. objednatele může prodávající (zhotovitel) pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, nebudou osobní údaje prodávajícím (zhotovitelem) bez předchozího souhlasu kupujícího resp. objednatele předávány třetím osobám. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující resp. objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

V případě, že by se kupující resp. objednatel domníval, že prodávající (zhotovitel) nebo zpracovatel (odst. 9.5)) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího resp. objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího (zhotovitele) nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající (zhotovitel) nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

 

Za tým Atelieru Paletky s.r.o.

 

Mgr. Lubomír Krupa,

jednatel